Short online course: Understand your brain

With the help of modern brain research that provides increased self-awareness, better functioning, and well-being.

Learn brain-based (Self)leadership

Today’s working life and society place increasing demands on our ability to lead ourselves and others. Good self-leadership is the foundation of good leadership. One of the most important qualities of successful individuals and leaders is self-awareness. Our brain controls and regulates everything we do, which makes knowledge and understanding of our own brain central to good self-leadership.

This unique knowledge of our own and others’ functioning that the course provides can be used in both private life and working life and helps you to strengthen and sharpen small and large decisions in life and adjust in decisions and actions. In the long run, it can strengthen your leadership, increase success at work, strengthen your relationships and collaborations, and all in all, provide an increased balance and well-being in life. Knowledge also has a preventive effect and improves your handling of undesirable states and situations of crisis, stress, and conflicts.

At Capacio, we are experts in cognitive neuroscience based on clinical research. Our ambition is to disseminate this knowledge outside the clinical field to give more people the right conditions to achieve self-awareness and achieve better functioning and well-being.

Content

The course focuses on self-awareness and creating an understanding of the functioning of others. It provides insights into, not only how the brain works in general and affects our functioning and well-being, but specifically how your own unique brain works. Above all, the parts that govern and regulate our thinking, our behavior, and our functioning.

The course includes a profiling test that maps your own cognitive profile so that you can then use it as a basis for continued learning and exploration. This part is optional, takes place anonymously and any sharing of the results is based on the decision of each participant.

Content in brief

 • Our Brain – Introduction
 • Our Thinking – What is Cognition and Cognitive Profile
 • Your Brain and Unique Cognitive Profile
 • Cognitive Diversity – Different Cognitive Profiles
 • The Team Brain – The Cognitive Profile of a Specific Group
 • Self-Awareness, Personal Development and Team Development Based on Cognitive Profile

Who is the course for?

The program is aimed at individuals, executives, and leaders with an interest in deepening self-awareness and strengthened (self-)leadership. For my own part and/or to lift out to the organization and customers. This is done through a deeper understanding of their unique brain and cognitive conditions. Already during the course, there is an opportunity for development, and it can be supplemented with individual and team-based cognitive coaching and development.

Experts and lecturers

Learn directly from leading brain scientists and behavioral experts and practitioners! A unique team covering all aspects of the brain and executive functioning.

Predrag Petrovic

Predrag Petrovic
Doctor, psychiatrist, neuroscientist cognitive neuroscience at Karolinska Institutet.

John Axelsson

John Axelsson
Professor in Sleep, Stress and Cognition at the Stress Research Institute SU, and Karolinska Institutet.

Christine Bedinger

Christine Bedinger
Licensed neuropsychologist, expert in cognition, cognitive testing.

Course Leader

Hans Jakobsson is the principal of Hitachigymnasiet in Västerås, which has been nominated for the Competence Award at the Tech Awards ceremony in 2022 for its unique specialized program within the technology field. Hans has a strong passion for cognition and learning and was awarded the Stora Skolledarpriset in 2018 for his contributions to education.

Hans Jakobsson
Principal of Hitachigymnasiet in Västerås, with a passion for cognition and learning.

Structure of the course

Upcoming course starts

22 November 2023, as well as February and April 2024.

Extent

6 weeks – 6 sessions – 2 hours per session, as well as additional opportunities for self-study and digital mapping of your own cognitive profile.

Place

Mainly online with a final physical meeting. Each session is recorded and can be viewed afterwards.

Self-study

Self-study based on one’s own cognitive profile is part of the course. Through rich, individualized video material, the opportunity for continued self-insight and self-work is provided even after the course.

Development and sharing sessions

Included and takes place in groups with full anonymity and voluntariness.

Certification – “Cognitive Profile and Executive Functioning”

Participants receive a diploma that proves their unique knowledge. Participation in the program involves learning at the forefront of modern brain research and behavioral science, directly from leading brain researchers and behavioral scientists, with unique insight into one’s own and others’ cognitive profile and functioning.

Upcoming course starts

22
NOV

▶ View all dates and information

Time: 22 Nov Date: 9 am-11 am Location: Online

Time: 29 Nov Date: 9 am-11 am Location: Online

Time: Week 49 Date: Free choice Location: Online

Time: 5 Dec Date: 9 am-11 am Location: Online

Time: 12 Dec Date: 9 am-11 am Location: Online

Time: Week 50-51 Date: Free choise Location: Online

Time: 20 Dec Date: 9 am-11 am Location: Online

Time: 16 Jan Date: 5 pm-7 pm Location: Stockholm, Magnus Ladulåsgatan 1, “The Park”

All sessions are recorded and can be viewed afterwards

FEB
2024

More information will be available soon

APR
2024

More information will be available soon

Kort onlinekurs: Förstå din hjärna

Med hjälp av modern hjärnforskning som ger ökad självinsikt och ett bättre fungerande och välmående.

Lär dig hjärnbaserat (Själv)ledarskap

Dagens arbetsliv och samhälle ställer allt högre krav på vår förmåga att leda oss själva och andra. Ett gott självledarskap är grunden till ett gott ledarskap. En av de viktigaste egenskaperna hos framgångsrika individer och ledare är självinsikt. Vår hjärna styr och reglerar allt vi gör, vilket gör kunskap och förståelse om den egna   hjärnan central i ett gott självledarskap.

Denna unika kunskap om vårt eget och andras fungerande som kursen ger kan användas såväl i privatlivet som i arbetslivet och hjälper dig att stärka och skärpa små och stora beslut i livet samt göra anpassningar i beslut och agerande. På sikt kan det stärka ditt ledarskap, öka framgången på jobbet, stärkta dina relationer och samarbeten och sammantaget ge en ökad balans och välmående i livet. Kunskapen verkar även förebyggande och förbättrar din hantering i oönskade tillstånd och situationer av kris, stress och konflikter.

Vi på Capacio är experter inom kognitiv neurovetenskap som är baserad på klinisk forskning. Vår ambition är att sprida denna kunskap utanför det kliniska området för att ge fler rätt förutsättning för att nå självinsikt och uppnå ett bättre fungerande och välmående.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på självinsikt och att skapa förståelse för andras fungerande. Den ger insikter i, inte bara hur hjärnan fungerar i allmänhet och påverkar vårt fungerande och mående, utan specifikt hur vår egen unika hjärna fungerar. Framför allt de delar som styr och reglerar vårt tänkande, vårt beteende och vårt fungerande.

I kursen ingår ett profileringstest som för kartlägger din egen kognitiva profil för att du sedan ska kunna ha den som grund för det fortsatta lärandet och utforskandet. Detta moment är valfritt, sker anonymt och all eventuell delning av resultatet sker på beslut från varje deltagare.

Kursinnehåll i korthet

 • Vår hjärna – introduktion
 • Vårt tänkande – Vad är Kognition och kognitiv profil
 • Din hjärna och unika kognitiva profil
 • Kognitiv mångfald – Olika kognitiva profiler
 • Teamhjärnan – Gruppens kognitiva profil
 • Självinsikt, Personlig utveckling och Teamutveckling baserat på Kognitiv Profil

Vem är kursen för?

Programmet riktar sig till individer, befattningshavare och ledare med intresse av fördjupad självinsikt och stärkt (själv)ledarskap. För egen del och/eller att lyfta ut till organisation och kunder. Detta genom djupare förståelse för sin unika hjärna och sina kognitiva förutsättningar. Redan under kursen ges möjlighet till utveckling och det går att komplettera med individuell- samt teambaserad kognitiv coachning och utveckling.

Experter och föreläsare

Lär dig direkt från ledande hjärnforskare och beteendevetare! Ett unikt team som täcker alla aspekter av hjärnan och exekutiva funktioner.

Predrag Petrovic

Predrag Petrovic
Läkare, psykiater, hjärnforskare kognitiv neurovetenskap på Karolinska Institutet.

John Axelsson

John Axelsson
Professor i sömn, stress och kognition på stressforskningsinstitutet SU, samt Karolinska Institutet.

Christine Bedinger

Christine Bedinger
Legitimerad neuropsykolog, expert på kognition, kognitiv testning, tolkning och handledning.

Kursledare

Hans Jakobsson är rektor för Hitachigymnasiet i Västerås som bland annat nominerats till årets kompetenspris på Tech Awards 2022 för sin unika spetsutbildning inom teknikprogrammet. Hans hyser en stor passion för kognition och lärande och tilldelades Stora Skolledarpriset 2018 för sina insatser inom utbildning.

Hans Jakobsson
Rektor för Hitachigymnasiet i Västerås, med passion för kognition och lärande.

Kursens upplägg

Kommande kursstarter

22 november 2023, samt februari och april 2024.

Omfattning

6 veckor – 6 tillfällen – 2 h per tillfälle, samt ytterligare tillfällen för självstudier och digital kartläggning av egen kognitiv profil.

Plats

Huvudsakligen online med en avslutande fysisk träff. Varje tillfälle spelas in och kan ses i efterhand.

Självstudier

Självstudier baserat på egen kognitiv profil är en del av kursen. Genom ett rikt, individanpassat videomaterial ges möjlighet till fortsatt självinsikt och självarbete även efter kursen.

Utvecklings- och delningssessioner

Ingår och sker i grupp med full anonymitet och frivillighet.

Certifiering – “Kognitiv Profil och Exekutivt Fungerande”

Deltagare får ett diplom som styrker den unika kunskapen. Deltagande i programmet innebär lärande i framkant av modern hjärnforskning och beteendevetenskap, direkt från ledande hjärnforskare och beteendevetare, med unik insikt i egen och andras kognitiva profil och fungerande.

Kommande kursstarter

22
NOV

▶ Se fullständiga datum och information

Datum: 22 nov Tid: kl 9.00-11.00 Plats: Online

Datum: 29 nov Tid: kl 9.00-11.00 Plats: Online

Datum: Vecka 49 Tid: Valfritt Plats: Online

Datum: 5 dec Tid: kl 9.00-11.00 Plats: Online

Datum: 12 dec Tid: kl 9.00-11.00 Plats: Online

Datum: Vecka 50-51 Tid: Valfritt Plats: Online

Datum: 20 dec Tid: kl 9.00-11.00 Plats: Online

Datum: 16 jan Tid: kl 17.00-19.00 Plats: Stockholm, Magnus Ladulåsgatan 1, “The Park”

– Alla sessioner spelas in och kan ses i efterhand

FEB
2024

Mer information kommer inom kort

APR
2024

Mer information kommer inom kort